Ubezpieczenia Komunikacyjne

komunikacyjne
majatkowe
osobowe
podrozne
dla firm

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego w Polsce zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Dodatkowo można wykupić szeroki zakres ubezpieczeń dobrowolnych, do których zaliczamy:

AC (Autocasco)
Zielona Karta
NNW kierowcy i pasażerów
Bagaż
Szyby
Assistance

Ubezpieczenie OC chroni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim. Z ubezpieczenia tego wypłacane jest odszkodowanie na rzecz poszkodowanego, a więc z jednej strony chroni majątek sprawcy szkody, z drugiej gwarantuje poszkodowanemu zaspokojenie jego roszczeń. Umowa ubezpieczenia jest zawierana z posiadaczami pojazdów mechanicznych, którzy rejestrują w Polsce pojazdy samochodowe, motocykle, motorowery, ciągniki rolnicze i przyczepy.

Ubezpieczenie AC (Autocasco) dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych (np. samochodów, motocykli) od zdarzeń losowych. Celem ubezpieczenia jest ochrona pojazdu wraz z jego wyposażeniem w zakresie utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży.

Ubezpieczenie szyb samochodowych pozwala uniknąć kosztów związanych z organizacją i naprawą zniszczonej szyby samochodowej. Likwidacja szkody z dodatkowego ubezpieczenia szyb powoduje, że nie tracisz zniżek z AC.

Zielona karta międzynarodowy certyfikat ubezpieczeniowy dla posiadacza pojazdu mechanicznego, świadczący o tym, że jest on objęty ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej (OC) zgodnie z prawem ubezpieczeniowym obowiązującym w kraju, w którym jej posiadacz przebywa, a który należy do (głównie europejskiego) Systemu Zielonej Karty. Certyfikat Zielonej Karty może być wystawiony na okres co najmniej 15 dni.

Bagaż przewożony w pojeździe (oraz w bagażniku zewnętrznym) jest ubezpieczony na wypadek zniszczenia w sytuacjach, za które ubezpieczyciel odpowiada w ramach polisy AC, czyli np. stłuczki.

Assistance jest to szereg usług, dzięki którym kierowca i pasażerowie samochodu uzyskają niezbędną pomoc w sytuacjach, które mogą ich spotkać w czasie podróży. Standardowo obejmują holowanie do 100 km na terenie PR oraz naprawę na miejscu zdarzenia. Na rynku występują warianty ubezpieczenia, różniące się zakresem terytorialnym jak i przedmiotowym.

Oferujemy pakiety ubezpieczeń, których głównym celem jest ochrona majątku firm.

Dostosowujemy zakres ochrony ubezpieczeniowej wg potrzeb każdego klienta oferując ubezpieczenie:

 • wszystkich zdarzeń (all risk)
 • ognia i innych zdarzeń losowych
 • kradzieży z włamaniem i rabunku
 • skutków wandalizmu
 • elektroniki
 • elektroniki all risk
 • transportowe
 • OC działalności
 • OC zawodowe
 • gwarancji ubezpieczeniowych
 • ubezpieczenie NNW pracowników

Ubezpieczenia turystyczne zawarte w naszej ofercie gwarantują kompleksową ochronę podczas wyjazdów zagranicznych i zapewniają wsparcie w nieprzewidzianych sytuacjach. Koszt takiego ubezpieczenia zaczyna się już od 5 zł za dzień.

Ubezpieczenie podróżne w zależności od wybranego wariantu może obejmować:

 • koszty leczenia
 • koszty ratownictwa
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW)
 • zabezpieczenie bagażu podróżnego
 • zabezpieczenie sprzętu turystycznego
 • odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym

NNW

Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków należą do grupy ubezpieczeń osobowych, w których ochroną objęte są życie lub zdrowie człowieka, a więc najcenniejsze dobra, jakimi dysponuje.

Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w zależności od wybranego wariantu mogą obejmować bardzo szeroki zakres ryzyk:

 • śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • trwały uszczerbek na zdrowiu
 • zwrot kosztów leczenia
 • dzienne świadczenie szpitalne
 • zwrot kosztów rehabilitacji
 • ubezpieczenie assistance
 • może obejmować ryzyko zawału serca i udaru mózgu

OC w życiu prywatnym

OC w życiu prywatnym daje pełną ochronę klientom, w sytuacjach gdy w związku z czynnościami w życiu prywatnym (jazda na rowerze, uprawianie sportu) lub posiadaniem mienia są oni, w myśl przepisów prawa, zobowiązani do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej w następstwie czynu niedozwolonego. Ubezpieczenie obejmuje wszystkie osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym.

Zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne zapewnia dostęp do kompleksowych prywatnych usług medycznych na najwyższym poziomie w ponad 700 placówkach w całej Polsce. Wykupując prywatną opiekę medyczną każdy Ubezpieczony otrzymuje Kartę Ubezpieczenia, która jest kluczem dostępu do świadczeń medycznych w ramach wybranego wariantu ubezpieczenia.

Ubezpieczenie majątkowe obejmuje kompleksową ochroną ubezpieczeniową mieszkania, domy, lokale oraz to, co w nich zgromadzone. Można stać się ofiarą różnego rodzaju kataklizmów takich jak: pożar, powódź, huraganowy wiatr czy osunięcia terenu. Ze względu na fakt występowania takich zjawisk coraz częściej trzeba być świadomym, że wystarczy chwila żeby dorobek całego życia legł w gruzach.

Ubezpieczenie mieszkania lub domu chroni przed skutkami:

 • pożaru i innych zdarzeń losowych
 • kradzieży z włamaniem i rabunku
 • zalania
 • odpowiedzialności cywilnej

Możliwe jest również ubezpieczenie:

 • domków letniskowych
 • domów w budowie
 • nagrobków

Cena takiego zabezpieczenia majątku, w porównaniu z tym ile kosztowałoby nas dorobienie się wszystkiego od nowa, nie jest wysoka. Dodatkowo zawierając ubezpieczenie klient ma możliwość skorzystania z promocyjnych pakietów bądź otrzymania szeregu atrakcyjnych zniżek m.in. za:

 • system alarmowy z monitoringiem z załogami
 • całodobowy dozór
 • drzwi przeciwwłamaniowe z certyfikatem
 • kraty, rolety przeciwwłamaniowe w oknach
 • system alarmowy
 • zamek z certyfikatem
 • bezszkodowy przebieg ubezpieczenia